Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Od marca 2017 r. nowa formacja umundurowana ? Szerokie uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej.

Dzięki podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1947) będziemy mieli od marca 2017 r. kolejny uprawniony podmiot do przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Powyższa ustawa przekształca obecne Izby Skarbowe, organy kontroli skarbowej oraz Służbę Celną w wyspecjalizowaną administrację rządową powołaną do realizacji dochodów z tytułu m.in. podatków.
Z powyższej administracji rządowej wyodrębniono umundurowaną formację, którą będzie Służba Celno-Skarbowa, a jej funkcjonariusze wyposażono w szereg uprawnień. Wspomniana ustawa w art. 114 upoważnia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do uzyskiwania danych niestanowiących treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określonych w:

  1. art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579 i 1823), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,
  2. art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwane dalej „danymi pocztowymi”,
  3. art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwane dalej „danymi internetowymi”.

     Przede wszystkim funkcjonariusze nowej służby będą mogli przetwarzać  pozyskane dane bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Wprowadzono iluzoryczną kontrolę post factum pozyskanych danych, przeprowadzaną przez sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu KAS, któremu udostępniono te dane.
Niestety wiele miesięcy będzie trzeba oczekiwać na coroczne przedstawienie przez Szef Krajowej Administracji Skarbowej Sejmowi i Senatowi informacji o działalności określonej m.in. w wspomnianych powyżej przepisach. Będziemy mogli dzięki temu sprawdzić, czy cel prześwietlający prawodawcy, czyli walka z przestępstwami skarbowymi uzasadnia tworzenie kolejnych narzędzi prawnych do przetwarzania i gromadzenia nie tylko danych objętych ustawowymi tajemnicami, ale także treści chronionych przez Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej (art. 49) w odniesie do tajemnicy komunikowania się.
Warto wspomnieć, że art. 118 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza możliwość wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o zastosowanie kontroli operacyjnej. To jednak temat na kolejną notatkę.