Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Trzeba zachować czujność legislacyjną w Sejmie i w Senacie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw z projektem aktu wykonawczego został opatrzony datą 28 grudnia 2016 r. (druk numer 1186).
Projekt ten w dużym skrócie dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa karnego instytucji konfiskaty rozszerzonej.  Opracowywana ustawa wraz z uzasadnieniem liczy ponad 150 stron, a projektowane zmiany będą na pewno tematem nie jednego wpisu na blogu. Powodem mojego zainteresowania tym projektem jest zakres zmian jakie mają zostać nim wprowadzone, a dotyczą one jednego z najciekawszych tematów jakim jest kontrola operacyjna (tzw. podsłuch – w bardzo dużym uproszczeniu). Przepisy szkicowane w druku sejmowy numer 1186 przewidują m.in. zmianę art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wprowadzenia do tego przepisu kilku przestępstw, wobec których będzie można zastosować kontrolę operacyjną, taki jak składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym ( art. 233 § 1-4 k.k.), tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi kierujące przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo (art. 235 k.k.), zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej (art. 236 § 1 k.k.), utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego ( art. 239 § 1 k.k.).

Jednak najdalej idącą zmianą omawianego art. 19 ust. 1 jest wprowadzenie takiego zapisu:
Obraz

W mojej opinii tak lakonicznie sformułowany przepis nie obroni się, w przypadku skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jego zgodności np. z art. 51 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji (por. sprawę zawisłą przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygnaturze K 32/04) jak i z art. 47 i art. 49 Konstytucji (por. sprawę zawisłą przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygnaturze K 23/11).
Ustawodawca projektuje także doposażenie innych służb (Straż Graniczna – art. 5 projektowanej ustawy, Żandarmeria Wojskowa – art. 14, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – art. 15, Centralne Biuro Antykorupcyjne – art. 19,  Służba Kontrwywiadu Wojskowego – art. 20) w podobne, acz nie tożsame uprawnienia.
Warto powiedzieć, że projekt ten w art. 6 planuje zmiany w uprawnieniach dotyczących kontroli operacyjnej zapisanych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, która zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1948) traci moc z dniem wejścia w/w ustawy, a więc z dniem 1 marca 2017 r.
W związku z tym może dojść do sytuacji, w której zanim zakończy się cały proces legislacyjny obejmując druk sejmowy numer 1186 (w dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się I czytaniu w Sejmie, a druk został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka) nadejdzie dzień 1 marca 2017 r. i nie będzie już ustawy, którą ustawodawca chciałbym znowelizować.
Warto podkreślić, że ustrzeżono się podobnego problemu w druku sejmowym numer 888 dotyczącym zmiany ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, albowiem w uchwalonej w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawie wprowadzono art. 7, który dodaje nowe brzmienie art. 118 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej mimo, że w pierwotnej wersji tego druku sejmowego planowano zmianę w omawianej ustawie o kontroli skarbowej.
Jak to powiedział jeden z posłów podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (nr 28),
 która obradowała w dniu 12.01.2017 r. i rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 888): Trzeba zachować czujność legislacyjną w Sejmie i w Senacie.