Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną

Warszawa, dnia 2.01.2019 r.

Za pośrednictwem bloga jawneprzezpoufne.pl świadczona jest usługa drogą elektroniczną, tj. zakup usługi dostępu do systemu oraz zakup różnego rodzaju materiałów (produktów) m.in. artykułów, poradników, e-booków.

Autorem bloga i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu świadczenia usługi oraz sprzedaży materiałów jest Piotr Liwszic, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Bezpieczeństwo Informacji i Danych Osobowych Piotr Liwszic ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, NIP 521 332 36 17, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Piotra Liwszic, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Bezpieczeństwo Informacji i Danych Osobowych Piotr Liwszic ul. Grzybowska 43, 00-855, NIP 521 332 36 17 zwanego w treści niniejszego Regulaminu Usługodawcą.

3. Usługodawca świadczy Usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. e) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2 [Definicje zawarte w Regulaminie] 

W Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie określone niżej:

1. System On-line – system, będący w dyspozycji Usługodawcy;

2. Produkt – towary lub usługi dostępne przez System On-line;

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron Usługodawcy;

4.Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

5. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem jawneprzezpoufne.pl;

6. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;

7. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 3 [Rodzaje usług]

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Portalu („usługi świadczone drogą elektroniczną”):

a) prezentacja oferty prowadzonej przez Usługodawcę działalności;

b) informowanie o aktualnościach i wydarzeniach;

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu,

b) zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX,

c) strona internetowa jawneprzezpoufne.pl jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.

§ 4 [Rejestracja]

1. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji Użytkownika.

2. Regulamin korzystania z Portalu jest dostępny dla Użytkowników, nieodpłatnie na stronie internetowej: jawneprzezpoufne.pl.

§ 5 [Prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu jawneprzezpoufne.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa dotyczących serwisu jawneprzezpoufne.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie jawneprzezpoufne.pl informacje, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu jawneprzezpofune.pl treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 [Reklamacje i skargi]

1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

b)dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

d)opis wadliwego działania usługi;

e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

f) datę i czas, kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.

3. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

§ 7 [Odpowiedzialność]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

§ 8 [Prawa autorskie]

1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie jawneprzezpoufne.pl.

2. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z serwisu jawneprzezpoufne.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu jawneprzezpoufne.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisie jawneprzezpoufne.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem: https://jawneprzezpoufne.pl/polityka-prywatnosci/.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

4. Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.

5. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.