Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

  • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Koniec losów druku 1186, a początek konfiskaty rozszerzonej.

Omawiane przeze mnie druki sejmowe, prędzej czy później, kończą swój żywot i nabierają mocy ustawy. Tak też się stało z wielokrotnie omawiany przeze mnie drukiem sejmowym numer 1186.  W dniu 12 kwietnia 2017 r. została opublikowana, w Dzienniku Urzędowym pod numerem 768, ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące konfiskaty rozszerzonej, przepisy dotyczące naruszenia systemów teleinformatycznych (art. 269a k.k., art. 269b k.k., art. 269c k.k.), a także przepisy rozszerzające zakres przedmiotowy kontroli operacyjnej.

I temu ostatniemu aspektowi poświęcę ten wpis. Omawiana ustawa z dnia 23 marca 2017 r. nowelizując tzw. ustawy policyjne (Centralne Biura Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) powiększyła katalog przestępstw, wobec których podejrzenia popełnienia, można wystąpić do odpowiedniego sądu (mając zgodę prokuratora) z wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej.

Kluczem rozszerzenia katalogu przestępstw, wobec których podejrzenia zaistnienia można zarządzić kontrolę operacyjną jest wprowadzenie przepisów regulujących konfiskatę rozszerzoną, czyli możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawy, albo przepadek mienia, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania nieprawomocnego wyroku, o ile nie zostanie przedstawiony dowód przeciwny (art. 44 a k.k. oraz art. 45 k.k.).

Ważną zmianą jest powiększenie katalogu zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w wymiar sprawiedliwości, a więc dotyczących wywierania przemocą lub groźbą wpływu na czynność urzędowe sądu (art. 232 k.k.), zeznawania nieprawdy lub zatajenia prawdy (233 k.k.), fałszywe oskarżenie innej osoby (art. 234 k.k.), kierowanie ścigania na inną osobę, przez tworzenie fałszywych dowodów (art. 235 k.k.), zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej (art. 236 k.k.), utrudnienie postępowania karnego (art. 239 k.k.). Przestępstwa te muszą mieć związek z przestępstwami, do których zwalczania Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została tak naprawdę powołana, a więc m.in. szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, godzących w podstawy ekonomiczne państwa, korupcji osób pełniących funkcje publiczne itd.

Katalog przestępstw wobec, których Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może wnioskować do sądu o zastosowanie kontroli operacyjnej został powiększony o przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 295), obrotowi gospodarczemu (art. 296 – 309) oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 316), a także wskazanymi powyżej przestępstwami godzącymi w wymiar sprawiedliwości (z pewnymi ograniczeniami).

Warto na koniec odnotować, że ustawa wchodzi w życie bardzo szybko, bo raptem 14 dni od ogłoszenia, a więc 27 kwietnia 2017 r. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany ustawodawcze doprowadzą do ujawnienia mienia zagrożonego konfiskatą, a więc odebrania sprawcy wszystkich pożytków z popełnionych przestępstw.